فعالیت های شرکت

فعالیت های گسترده با شرکت های معتبر و بین المللی در کشورهای عراق ، افغانستان ، سودان ، ترکمنستان ، سودان ، آذربایجان و ... در زمینه ماشین آلات صنعتی و پوشال سازی می باشد.