دستگاه لبه دوز

3

 این دستگاه با تمام مشخصات دستگاه طول دور مطابقت می کند فقط با این تفاوت که تعداد زنجیر های کشنده آن 5 عدد است و عرض آن 120cm می باشد.